Köszöntjük a Csicsergő óvoda honlapján! :)

Intézmény


Ibrány

  • A Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő óvodája Szabolcs-Szatmár-Bereg-vármegye nyugati részén Nyíregyházától 25km-re található. Ibrány város rangú, mintegy 6818 fő lélekszámú település a KSH 2021.január 01-i adatai szerint a Tisza és a Lónyai-csatorna által határolt területen fekszik. A településen az utóbbi idők társadalmi, gazdasági változásának következtében, az emberek megélhetési problémákkal küzdenek. Óvodánk fenntartója 2012.szeptember 1-jétől a Baptista Szeretetszolgálat. Intézményünk három óvodai csoportban fogadja az idejáró kisgyermekeket.Ibrány városában ezen kívül található még két óvoda, melyet a Református Egyházközség, illetve Ibrány Város Önkormányzata a városi óvodát működteti.

 

Csicsergő Óvoda

Az intézményben hátrányos helyzetű, túlnyomó többségben halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak. A hátrányos helyzet okai közül a családok életében jelen van a kedvezőtlen szociokulturális háttér, az anyagi bizonytalanság. Ennek egyik következménye, hogy az óvoda vonzáskörzetében sok olyan család él, amely valamely oknál fogva a társadalom perifériájára szorult.

A nevelés során fontos feladatunk a gyermekek megismertetése, a lokális (helyi) környezettel, amiben élnek. Szeretnénk megalapozni az óvodai nevelésben a természet megismertetésével, a természet szeretetét, tisztaságának, szépségének védelmét. A környezet védelméhez, és megóvásához szokások kialakítása, a környezettudatos magatartás megalapozását szolgálja, nevelésünk részévé válik, beépül mindennapjainkba, és elősegíti a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítását a természeti-, emberi-, tárgyi világ értékeivel, valamint az állandó értékrend megismertetését.

Ennek tükrében az intézmény óvodapedagógusai szem előtt tartják:

  • A fejlődés alapja a gondoskodó szeretet, a kiszámítható biztonság, differenciált, személyre szóló bánásmód alkalmazását
  • a gyermeki jogok, érdekek érvényesítése a nevelő-fejlesztő munkavégzés során,
  • a személyes felelősség erősítését a nevelői közösségben.

Az óvodapedagógusok a játékba integrált tanulás, és más szenzitív módszerek segítségével teremtik meg a hatékony tanulás környezetét. Egy téma sokféle módon történő feldolgozásánál figyelembe veszik a sajátos igényeket, fejlődésbeli különbségeket.

A gyermekek számára életkoruknak megfelelően minél több érzékszervi-és mozgásos tapasztalatszerzési, felfedezési lehetőséget biztosítanak az őket körülvevő természeti-és társadalmi környezetből. A gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismereteket nyújtanak, illetve a meglévőket elmélyitik. Eközben építenek a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára. Nagy hangsúlyt fektetnek a differenciálásra, mely megjelenik a feladatadásban, módszerben, az eszközben, az egyénre szabott értékelésben.

Az idejáró gyermekek családi körülményei, szociális helyzetük, életmódjuk miatt nagy hátrányban vannak más családokkal szemben. Sok türelemre, tapintatra van szükség, hogy ezen változtatni tudjunk. Értő figyelemmel fordulunk feléjük, érzéseiket, vágyaikat törekszünk meghallgatni, megérteni, elfogadni. Nem bírálunk, kritizálunk. A többi szülő jó példája, toleranciája, mindig nagy segítség volt és marad.

 

Béres Sándorné

Óvodavezető