Üdvözöljük óvodánk weboldalán!

Közzétételi lista

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2021.

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodájában (Ibrány, Óvoda u. 9.) naponta 8-16 óráig.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a következő nevelési évre a 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gyermek esetleges (tartós)betegségeit igazoló dokumentumok,
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik, a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény,
- a gyermekvédelmi támogatásról, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló igazolások.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők kérésének, az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

A fenti tájékoztatást megjelentetjük az intézmény honlapján, Ibrány Város honlapján, a helyi hírlapban, valamint plakátokon keresztül értesítjük a lakosságot.


A beiratkozásra meghatározott idő

Minden nevelési év április hónapjában, előre meghatározott napokon, 8-16 óra között.


A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

három


Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Amennyiben a szülő nyilatkozik a 328/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 6. mellékletén, hogy az a) - f) pontban felsoroltak valamelyike szerint kedvezmény illeti meg, abban az esetben térítésmentesen étkezhet.


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által Fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzés.
Időpontja: 2019. március 19.
Az ellenőrzés jogszabályi alapjai: Nkt. 83§. (2) bek. e) pontja
Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája
(4485 Ibrány,Óvoda u.5.)
nevelési-oktatási munkájáról
A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, mint fenntartó 2016 áprilisában ismételten értékelte a
fenti intézményében folyó szakmai munkát és az intézmény pedagógiai programjának
teljesítését. Jelen értékelés megállapításai az intézményben lefolytatott fenntartói ellenőrzés
tapasztalatain alapulnak.

A szakmai, törvényességi ellenőrzés tárgya:
a.) tanügy-igazgatási nyilvántartások, szabályzatok, alapdokumentumok megléte, érvényesség, jogszabályi megfelelősége. Pedagógusok alkalmazási feltételeinek megléte.
b.) Az intézményben folyó szakmai munka eredményességének, hatékonyságának vizsgálata. A pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülésének vizsgálata.

A helyszíni vizsgálat módszerei:
- dokumentumelemzés
- helyszíni ellenőrzés
- vezetői interjú

Az ellenőrzés célja:
Az intézmény tanügy.igazgatási ellenőrzése fontos feladata a fenntartónak. A kötelezően nyilvántartott adatok megléte, érvényessége, az adatrögzítés pontossága, teljeskörűsége, az adminisztráció minősége, valamint a szakmai munka az ellenőrzés tárgya. A változó szabályok, a megjelenő, illetve nagy hangsúlyt kapó új elemek indokolttá teszik a rendszeres ellenőrzést, valamint a folytonos belső kontrollt. A Kormányhivatal ellenőrzését megelőzően, egy belső ellenőrzés keretén belül vizsgálja a fenntartó az intézményi dokumentumok meglétét, érvényességét, illetve vezetésének pontosságát, valamint a szakmai munkát.
A vizsgálat által érintett időszak: 2018/2019-es tanév

Az ellenőrzés megállapításainak összegzése:
Az ellenőrzés a tanügyigazgatási dokumentumok, nyilvántartások, szabályzatok meglétére, érvényességére, és vezetésük pontosságára, valamint a szakmai munkára terjed ki.
Az intézményben 2019. március 19. napján lefolytatott szakmai, fenntartói ellenőrzés során az alábbiak állapíthatók meg:
- Az intézmény tanügyi dokumentációinak átvilágítása során komolyabb hiányosság nem tapasztalható. A tanügyi dokumentumok vezetése naprakész és pontos. A tanügyi alapdokumentumok (Házirend, PP) tartalmaznak minden olyan kötelezően szabályozandó területet, amelyeket a jogszabály kötelezően előír. A dokumentumok jól szerkesztettek, áttekinthetők. Az SzMSz-ben lévő hiányosságokat/módosításokat pótolni kell.
- A személyi anyagokat elkülönítetten, zárt helyen tárolják, példás rendben.
- A jogszabály által előírt kötelező belső szabályzatokkal rendelkeznek, ezek felülvizsgálata is megtörtént.
- Az adminisztrációs fegyelem megfelelő.
- Az intézménynek frissíteni kell a honlapján lévő alapdokumentumokat (PP, SzMSz, Házirend), mert jelenleg az előző verzió van feltöltve.
- A KIR-be be kell jelenteni az óraadó gyógypedagógusokat.
- A KIR-ben lévő közzétételi listát is frissíteni kell.
Javaslatok nem e jelentésben kerültek megfogalmazásra, mivel az ellenőrzés során nem tapasztalható hiányosság vagy jogszabálysértés.
Az intézményben színvonalas munka folyik, a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása példa értékű.

 


A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által Fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzés.
Időpontja: 2020. november 18.
Az ellenőrzés jogszabályi alapjai: Nkt. 83§. (2) bek. e) pontja
Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája
(4485 Ibrány,Óvoda u.5.)
A szakmai törvényességi utóellenőrzés célja:
Annak vizsgálata, hogy a 2019. március 19. napján lefolytatott fenntartói ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére megtette-e a szükséges intézkedéseket.
Az intézményvezető a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet dolgozott ki, határidők és felelősök megnevezésével. Az intézkedési tervet a fenntartónak a megadott határidőig elküldte.
A következő dokumentumokat módosítani kell:
- SzMSz, ennek határideje: 2021. január 20.
- Pedagógiai program, ennek határideje: 2021.augusztus 20.


Megállapítások listája:

Ellenőrző szerv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum törvényességi: 2014. 03. 17.   Hatósági: 2015. 02. 24.

Vég dátum                             2014. 03. 24.                         2016. 01. 25.

Ellenőrzés típusa Hatósági ellenőrzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Hétfőtől - Péntekig: 6.00-17.00-ig